SZYBKI KONTAKT

Sprzedaż detaliczna:
+48 513 067 318

sklep@multicase24.pl

Sprzedaż hurtowa:

602299263
roman@multicase24.pl

KATALOG 2017

 

Newsletter

Dostawa

Paczkomaty
DPD Poczta Polska
Bezpieczne płatności

Reklamacje

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), Sklep Greenburry odpowiada za niezgodność towaru z umową przez okres 2 lat od wydania towaru Klientowi będącemu konsumentem.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.), Sklep Greenburry odpowiada z tytułu rękojmi za wady towaru, przez okres 1 roku od dnia wydania towaru Klientowi, będącemu przedsiębiorcą lub innym podmiotem, który nabywa towar na cel związany z działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Podstawą odpowiedzialności Sklepu z tytułów określonych w ust. 1 i 2 powyżej mogą być w szczególności wady towaru wynikające z jego niewłaściwej jakości, niewłaściwego wykonania lub konstrukcji, fakt nienadawania się towaru do użytku wynikającego z opisu lub z jego przeznaczenia, niekompletność, wady ukryte. Nie są wobec tego uwzględniane reklamacje (przez które rozumieć należy również roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową) z powodu:
1) wskazanego w opisie towaru braku jednolitej kolorystyki, wynikającej z wyrobu towaru ze skóry naturalnej i sposobu jej wyprawienia,;
2) wad jawnych, wskazanych w opisie towaru, z powodu których towar ten został przeceniony.

4. Klienci, którzy chcą złożyć reklamację, powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres siedziby Sklepu wskazany w Rozdziale I ust. 1 Regulaminu lub w drodze wiadomości e-mail na adres: biuro@multicase24.pl, wskazując:
1) imię i nazwisko (nazwę firmy);
2) adres korespondencyjny;
3) treść swojego żądania (wymiana, naprawa, zwrot ceny, obniżenie ceny);
4) dokładny opis i powód reklamacji
5) cenę towaru;
6) datę otrzymania towaru;
7) datę stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

5. Klient proszony jest o podanie w zgłoszeniu reklamacji preferowanej przez niego formy kontaktu ze Sklepem oraz danych kontaktowych, w celu jak najsprawniejszego rozpoznania jego reklamacji.

6. W przypadku, gdy wskutek rozpoznania reklamacji Klientowi będzie miał być wydany towar (reklamowany, nowy, naprawiony), Klient powinien towar odebrać bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu informacji o możliwości odbioru towaru, uwzględniając ustalenia miedzy stronami co do czasu i sposobu odbioru towaru.

7. Reklamowany towar będzie przechowywany przez Sklep nieodpłatnie przez okres 2 miesięcy od otrzymania przez Klienta informacji o możliwości odbioru towaru.

8. Ze względu na treść ust. 7 powyżej, Klient proszony jest aby w zgłoszeniu reklamacji zawarte zostało jedno z poniższych oświadczeń:

1) „W przypadku braku odbioru przeze mnie towaru w terminie 2 miesięcy od udzielenia mi informacji o możliwości odbioru towaru, wyrażam zgodę na jego protokolarne zniszczenie”;

albo

2) „W przypadku braku odbioru przeze mnie towaru w terminie 2 miesięcy od udzielenia mi informacji o możliwości odbioru towaru, wyrażam zgodę na odpłatne przechowanie towaru na mój koszt, za kwotę 3 zł za jeden dzień, powiększoną o należny podatek VAT, zgodnie z przepisami art. 835-845 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)”.

9. W razie braku odbioru towaru po upływie okresu jego bezpłatnego przechowania, określonego w ust. 7 powyżej oraz niezłożenia któregokolwiek z oświadczeń określonych w ust. 8 powyżej, Sklep informuje Klienta o możliwości odbioru towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia oraz o skutkach braku odebrania towaru w tym terminie, ustalonych w ust. 11 poniżej.

10. Odebranie towaru nie później niż z upływem 14 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w ust. 9 powyżej, skutkuje przedłużeniem okresu bezpłatnego przechowania towaru, do dnia odbioru towaru.

11. W przypadku nieodebrania towaru w okresie 14 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w ust. 9 powyżej, Sklep uprawniony jest do pobierania opłat za bezumowne przechowanie towaru.

12. W celu ułatwienia Klientom dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Formularze” zamieszczony jest Formularz Reklamacji, który po wypełnieniu może być użyty przez Klienta do zgłoszenia roszczeń wynikających z rękojmi. Skorzystanie z Formularza Reklamacji jest dobrowolne, a Sklep uwzględnia zgłoszenia dokonane z pominięciem Formularza Reklamacji.

13. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio ust. 4 powyżej. Sklep Greenburry rozpatruje reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

14. Klientowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

Sklep internetowy Shoper.pl